POWER DISTORTION 2:7

ENJOY WHITENESS

Den som ger sig på att försöka förändra sociala hierarkier och odemokratiska strukturer står förr eller senare inför en eller flera vid dags dato rejält utgrävda och tämligen djupa fallgropar. Ofta är groparna tröttsamt välkända, men kan likväl förefalla omöjliga att kringgå med mindre än bulimiska intag av skamligt höga doser ignorans. Den som har möjlighet väljer kanske hellre än att riskera hemfalla åt teoretiskt tympliga klichéer att vända hela saken ryggen. Särskilt om man frustrerad misstänker att teoretiska resonemang ändå aldrig kommer vända några verkliga stenar utanför papper och talarstolar.

2:7 Enjoy Whiteness

Det internationella nätverket W.E.A.N (White European Artist Network) har istället valt att utforska hur det teoretiska forskningsperspektivet Critical Whiteness Studies kan kopplas till estetisk praktik. I sin performance på Konstnärshuset i Stockholm, som i över hundra år präglas av en tämligen kulturellt homogen verksamhet och sargats av odemokratiska ägarförhållanden tar W.E.A.N det akademiska fältet Critical Whiteness Studies som utgångspunkten när de går från teori till handling och bjuder in besökare att ta del av en rad privilegier kopplade till vithet. Vithet bör i det här sammanhanget förstås som en ideologi, som en historisk och social konstruktion. Genom att fokusera på de privilegier och de maktrelationer som manifesterar och upprätthåller kategorin vithet - samt de människor som definieras som vita - riktar W.E.A.N genom handling uppmärksamheten mot det normativa, vilket annars passerar obemärkt förbi. Man skulle kunna hävda att vi idag navigerar inom en färgblind diskurs, i ett samhälle där hudfärg och ras är ständigt närvarande.

Performanceverket ENJOY WHITENESS erbjuder en avancerad tilläggstjänst till den konstnärliga institutionen, där deltagarna får möjlighet att undersöka sin roll som besökare genom att njuta utvalda privilegier via en serie kollektiva och individuella ritualer. Tio föranmälda deltagare tas emot per tillfälle. På plats finns även fem medlemmar från W.E.A.N. som fungerar som värdar och ledsagare genom ett antal stationer, utvecklade för besökarens exklusiva njutnings skull.

ENJOY WHITENESS pågår under ca tre timmar på Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 i Stockholm, och avslutas därefter med ett gemensamt besök på Kungliga Dramatiska Teatern i samma kvarter.

Verket ges torsdagen den 19 april kl 17.00−22.00, fredagen den 20 april kl 17.00-22.00 samt lördagen den 21 april kl 12.00-20.30 (inkl. 3 tim paus. Dessa tider inkluderar även föreställningarna på Dramaten.

OBS! Föranmälan krävs. Inträde till ENJOY WHITENESS är gratis och inkluderar en biljett till Dramaten. En depositionsavgift på 300 kr tas ut i anslutning till föranmälan. Denna avgift betalas tillbaka i sin helhet innan du lämnar ENJOY WHITENESS.

För att boka plats skickar du ett mail till: wean.contact@gmail.commed ditt namn och önskemål om tillfälle (torsdag, fredag el. lördag.) Du får då utförliga instruktioner om hur och var depositionsavgiften betalas.

Föranmälan och inbetalning måste vara inne senast den 18 april. FÖRST TILL KVARN GÄLLER, SÅ BOKA SÅ FORT SOM MÖJLIGT!

Som vanligt är ingen typ av fotografering eller videoupptagning tillåten under performancverken inom ramen för PD 2.

Konstnärskoalitionen W.E.A.N (initierad av GUACHO och White on White) består av Erik Berg, Alexander Hall, Gustaf Iziamo, Iggy Malmborg och Johannes Schmit, vilka också svarar för koncept och genomförande.

Tack till: Kulturbryggan, Konstnärsnämnden, Kulturrådet, Skf/Sektionen, KRO/KIF, ABF Stockholm och Innovativ Kultur.


Då verket av praktiska skäl inte efterföljs av något samtal eller forum för diskussion vill vi istället använda utrymmet här nedan för att i ett samtal mellan PD och W.E.A.N fördjupa några av de frågeställningar som väcks i samband med PD 2:7 Enjoy Whiteness. Längden på samtalet kan komma att växa under projektets gång och du är välkommen att höra av dig med synpunkter, frågor och infallsvinklar som vi i möjligaste mån tar upp här. Kontaktadressen är: distortionandpower@gmail.com


*White European Artist Network (W.E.A.N.) består av konstnärerna Erik Berg, Alexander Hall, Gustaf Iziamo, Iggy Malmborg och Johannes Schmit * Bakom signaturen PD står Power Distortions curator och konstnärliga ledare Åsa Elieson

PD: Av sammanslutningens namn att döma utgår jag från att ni ser er själva som vita. I verket Enjoy Whiteness har ni valt att rikta strålkastaren mot er egen position i den sociala hierarkin och bjuder in besökaren att göra detsamma genom att erbjuda en tilläggstjänst som undersöker vithetens privilegier. Den traditionsbundna verksamheten på Konstnärshuset är långt ifrån så diversefierad som PD skulle önska, i synnerhet inte hos den enkönade herrklubben Konstnärsklubben som huserar i byggnaden där undertecknad av naturliga skäl (läs: kvinnliga genitalier) har svårt att få vare sig inblick eller inflytande.

Inbjudan till PD 2:7 Enjoy Whiteness är till skillnad från många andra verksamheter på Konstnärshuset inte riktad till en specifik målgrupp. Hur förhåller ni er då till den som önskar delta i verket men har annan hudfärg än vit?

W.E.A.N: Enligt det teoretiska ramverk W.E.A.N. utgår ifrån - dvs Critical Whiteness Studies (på svenska ibland översatt till kritiska vithetsstudier) - är ras och vithet en huvudsakligen social konstruktion. Tillgången till vithetens privilegier är i detta fall mer relevant än hudfärg, ben-/hårstruktur, osv. Denna logik kan kokas ner till ett illustrativt exempel: Obama är vit! På en mer direkt nivå betyder detta på sätt och vis att alla som lyckats ta sig till ENJOY WHITENESS på Konstnärshuset redan är delägare i det vita privilegiet - oavsett hur hon/han ser ut.

En uppenbar svaghet med en helt och hållet sociologiskt orienterad analys är dock avsaknaden av språkliga verktyg för att beskriva den fenomenologiska erfarenheten av att upplevas som annorlunda. Den subjektiva erfarenheten av ett - utifrån den vita normen - avvikande utseende, är givetvis av betydelse för den annorlundahet som skapas (dvs. så snart identifikationen med bilden i spegeln är fullständig).

Hur förhåller sig då W.E.A.N. till detta faktum? I de samtal vi haft angående för vem verket ENJOY WHITENESS kan vara produktivt eller användbart, har vi återkommit till teoretikern Sara Ahmeds analys/kritik av Critical Whiteness Studies ("Declarations of Whiteness"). Vårt arbete är i första hand användbart för den som upplever vitheten som osynlig. Detta inkluderar givetvis många som anses vara vita, men kan lika gärna appliceras på "färgade" människor. För de som däremot redan upplever den normativa vitheten som synlig, självklar och tydligt framträdande, kan ENJOY WHITENESS i bästa fall bidra till att erbjuda vad Sara Ahmed föreslår; att göra vitheten synlig på ett annat sätt."